Katedra za teorijske osnove informatike

KATEDRA ZA TEORIJSKE OSNOVE INFORMATIKE

Katedra za teorijske osnove informatike, formirana 1. avgusta 2010. godine, najmlađa je katedra Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Članovi Katedre su aktivno uključeni u naučno-istraživački rad i, osim u Novom Sadu, učestvuju u realizaciji nastave na univerzitetima u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, ali i na univerzitetima u državama regiona.

Članovi katedre

  1. dr Miloš Stojaković, redovni profesor  šef Katedre
  2. dr Dragan Mašulović, redovni profesor
  3. dr Maja Pech, vanredni profesor
  4. dr Mirjana Mikalački, vanredni profesor
  5. dr Marko Savić, docent
  6. msc Bojana Pantić, asistent
  7. Luka Maslenjak, saradnik u nastavi
  8. Petar Kapriš, saradnik u nastavi

Naučna delatnost

Na Katedri aktivno rade dve istraživačke grupe. Jedna grupa se bavi proučavanjem Remzijevog svojstva klasa konačnih struktura, homogenosti i prebrojive kategoričnosti prebrojivih struktura, i primenama i posledicama ovih fenomena u drugim oblastima matematike, recimo, u teoriji modela. Druga istraživačka grupa se bavi proučavanjem pozicionih igara koje se igraju na grafovima i drugim diskretnim strukturama, i njihovim primenama u matematici i teorijskom računarstvu. Takođe, predmet istraživanja članova Katedre su problemi vezani za računsku složenost utvrđivanja homogenosti konačnih struktura, kao i algoritmi na diskretnim geometrijskim strukturama.
Članovi Katedre imaju razvijenu saradnju sa stručnjacima iz inostranstva (Mađarske, Francuske, Poljske, Češke, Nemačke, Izraela, Holandije, Engleske, Austrije i Švajcarske) koja se ostvaruje kroz zajedničke istraživačke projekte.

Ekspertiza

Dr Dragan Mašulović je kao gostujući profesor držao predmet Diskretna matematika na Johannes Kepler Univerzitetu u Lincu, Austrija, i bio je gostujući profesor za predmete Formalne metode u softverskom inženjerstvu i Softversko inženjerstvo za kritične sisteme na Fakultetu za informatiku Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju, Makedonija.

Dr Miloš Stojaković je 2017. godine kao gostujući profesor držao predmet Uvod u pozicione igre za studente doktorskih studija na univerzitetu TU Grac, Austrija, kao i predmet Pozicione igre u okviru master programa Escuela de Ciencias Informáticas (ECI) 2013 za studente informatike na Univerzitetu u Buenos Airesu, Argentina. Član uređivačkog odbora časopisa Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, i jedan je od organizatora seminara Pozicione igre namenjenog studentima doktorskih studija, koji je u trajanju od nedelju dana održan maja 2013. godine na Matematičkom institutu u Obervolfahu (MFO), Nemačka.

Dr Maja Pech je kao gostujući profesor na Univerzitetu za tehnologije u Drezdenu, Nemačka, izvodila nastavu na predmetima Diskretne strukture, Opšta algebra: Algebre funkcija i relacija, Teorija uređenih skupova i mreža, Metode primenjene algebre i Elementi algebre i teorije brojeva na osnovnim studijama, kao i nastavu na predmetima Teorija modela, Uređene strukture, Teorija izračunljivosti i Remzijeva teorija na master studijama. Za kurs iz Remzijeve teorije dobila je 2016. godine u Drezdenu nagradu za najuspešniji kurs u kategoriji naprednih kurseva iz matematike.

Dr Mirjana Mikalački je gostovala na seminaru na Univerzitetu u Birmingemu 2013. godine i kao stiendista DAAD boravila u svojstvu istraživača meseca dana na FU Berlin. Učestvovala je u organizaciji više međunarodnih konferencija i radionica. Recenzent je za nekoliko stručnih međunarodnih časopisa.