Sporazumi sa kompanijama (studentska praksa)

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta ima zaključen ugovor sa preko pedeset IT kompanija koje nude studentsku praksu. Na ovaj način studenti mogu da steknu važno iskustvo rada u IT kompanijama u toku studija.

Sa mnogim kompanijama je potpisan ugovor koji omogućava da studenti u okviru prakse polažu i neki ispit na fakultetu (kao što je Informatički projekat ili neki od seminara). Međutim sa nekima to nije slučaj, pa su kompanije odvojene u dve grupe.

Studenti će najčešće prakse raditi u nekoj kompaniji, a na fakultetu to braniti u okviru predmeta „Informatički projekat“. Dodatno, kompanije sa kojima postoji potpisan ugovor o izvođenju prakse mogu predložiti sadržaje kojima će se studenti baviti u okviru predmeta Seminarski rad A, B, C i D. Očekuje se da se tu radi o nekim modernim ili naprednim tehnikama koje su prikladne za izradu seminarskih radova. Seminarski rad A i B su predviđeni za niže godine redovnih studija, dok su Seminarski rad C i D predviđeni za studente master studija ili za studente viših godina osnovnih studija.

Zainteresovani se mogu javiti na mail profesoru Milošu Rackoviću, rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Kompanije sa mogućnošću polaganja ispita

Kompanije koje nude studentsku praksu i više informacija o studentskoj praksi (klikom na ime kompanije možete videti više informacija o studentskoj praksi, ukoliko je kompanija dostavila te podatke Fakultetu):

Kompanije bez mogućnosti polaganja ispita

Sa sledećim kompanijama Fakultet ima potpisan ugovor o studentskim praksama, međutim ne postoji mogućnost direktnog polaganja ispita na osnovu urađenog na praksi:

  • Ubisoft DOO, Beograd