Prijemni ispit za osnovne studije

Na prijemnom ispitu rešava se 6 zadataka, od kojih je 5 zadataka iz matematike. Svaki zadatak nosi 12 poena, a boduje se celokupan postupak izrade zadatka. Pored navedenih 5 zadataka moguće je rešiti jedan zadatak iz programiranja koji može zameniti bilo koji od prvih pet zadataka. Za rešavanje dodatnog zadatka može se koristiti programski jezik po izboru.

  • Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova (od maksimalnih 60).
  • Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.
  • Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 51 boda.

Rezultati prijemnog ispita objavljuju se na sajtu fakulteta. Prilikom prijavljivanja budući studenti prema prioritetu navode dva studijska programa na koja žele da konkurišu. Navedeni studijski programi uzimaju se u obzir pri formiranju rang listi nakon prijemnog ispita.

Prijave za prijemni mogu se obaviti i elektronski, na sajtu prijemni.pmf.uns.ac.rs.

Zadaci sa prethodnih prijemnih