Seminarski rad A

Svi zainteresovani studenti prvo trebaju da prijave predmet Seminarski rad A za slušanje u studentskoj službi, a zatim da se jave mailom predmetnom nastavniku teme koje su odabrali.

Ponuda tema za „Seminarski rad A“ za zimski semestar 2023/24:

Naslov teme: „Geometrijski algoritmi“

Predavač: Miloš Stojaković

Sadržaj: Očekuje se da student savlada korišćenje efikasnih algoritama za rad sa geometrijskim objektima, kao i da usvoji osnovne koncepte skladištenja geometrijskih objekata korišćenjem odgovarajućih struktura podataka.

Teme koje će biti obrađene: Determinističke metode za rad sa skupovima tačaka, podeli-i-osvoji, čišćenje. Najbliži par, najdalji par. Metode slučajnog uzorka. Konveksna obvojnica. Razni algoritmi nadogradnje za računanje konveksne obvojnice. Konveksna obvojnica u dve dimenzije. Veza sa sortiranjem niza. Najmanja lopta koja sadrži skup tačaka. Triangulacije u dve dimenzije, sa i bez ograničenja. Delovi triangulacije, triangulacije u tri dimenzije. Čuvanje galerije. Binarne podele prostora.

Način polaganja: Ispit će se polagati izradom i odbranom seminarskog rada.


Naslov teme: „Skript jezici“

Predavač: dr Jovana Vidaković

Sadržaj: Studenti će se upoznati sa principima i tehnikama pisanja proceduralnih programa u programskom jeziku Python. Teme koje će biti obrađene: uvod u Python , kolekcije (stringovi, liste, torke, skupovi, rečnici), pisanje funkcija, kontrola toka (grananje u programu i programske petlje), rad sa tekstualnim datotekama, rad sa podacima i njihova vizualizacija… Na kraju će biti obrađene i osnove objektno-orijentisanog programiranja.

Očekuje se da student savlada pisanje programa u Python-u, kao i da bude u mogućnosti da uradi projektni zadatak.

Kurs je namenjen studentima 1. i 2. godine studija. Ako predmet biraju studenti viših godina, očekuje se da projektni zadatak bude malo složeniji (uključivanje rada sa objektima, bazom podataka, …).

Način polaganja: Ispit će se polagati izradom i odbranom seminarskog rada. Izrada seminarskog rada obuhvata izradu praktičnog zadatka, koji treba detaljno da bude opisan u seminarskom radu. Na odbrani seminarskog rada, student odgovara na pitanja u vezi sa obrađenim gradivom.


Naslov teme:Logika u računarskim naukama

Predavač: dr Maja Pech

Kratak opis: Matematička logika predstavlja osnovo sredstvo za formalnu verifikaciju korektnosti softvera koja se sve češće pojavljuje kao nezaobilazni korak u razvoju softvera. Cilj kursa je da napravi prvi korak u ovom smeru kroz sledeće teme: iskazni račun i predikatski račun u analizi korektnosti programa; modeli predikatskih formula i model checking; iskazni i predikatski račun kao formalne teorije i dokazivači teorema; modalne i temporalne logike i modeli diskretnih sistema.


Naslov teme: „Uvod u pozicione igre

Predavač: dr Mirjana Mikalački

Sadržaj: Seminar se bavi pozicionim igrama na grafovima i drugim strukturama, kao i problemima koji su aktuelni u ovoj oblasti. Predmet izučavanja su igre tipa Maker-Breaker, Avoider-Enforcer i druge.

Najpre ćemo se uvesti u priču o igrama, zatim razmotriti standardne kriterijume za pobedu kod igara nekog specifičnog tipa. Nakon toga, bavićemo se analizom strategija nekih postojećih igara, upoređivanjem sa drugim igrama, kao i mogućnošću njihove primene. Takođe, bavićemo se i grafičkim predstavljanjem algoritama ukoliko se radi sa manjim grafovima.

Način polaganja: Ispit će se polagati izradom i odbranom seminarskog rada.

Ograničenja: Seminar je pogodan za studente koji imaju predznanje iz teorije grafova i solidno znaju engleski jezik.