Informacione tehnologije (1 godina, 60 ESPB, master studije)

Povratak na listu studijskih programa

Kurikulum

Vrsta studija

Studijski program Informacione tehnologije – master obuhvata master akademske studije iz polja informacionih tehnologija
na Univerzitetu u Novom Sadu, koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Po završetku studija stiče se zvanje drugog stepena master informatike – informacione tehnologije.

Struktura studijskog programa

Uslov za sticanje zvanja master informatike – informacione tehnologije je da student položi jedan obavezni predmet predviđen
programom, uspešno odbrani master rad i sakupi ukupno 60 ESPB poena. Plan studijskog programa sastoji se iz jednog obaveznog
predmeta i skupa izbornih predmeta.

Kurikulumom programa se definiše 1 obavezni predmet od 7 ESPB + završni (master) rad – 30 ESPB. Izborna nastava na studijskom
programu je podeljena u 10 izbornih predmeta iz kojih je potrebno odabrati dovoljan broj poena da se dostigne 60 ESPB.

Sadržaj obaveznog predmeta se odnosi se na kvalitativne i kvantitativne metode naučnog i stručnog istraživanja u oblasti
informatike.

Izborni predmeti obuhvataju sledeće teme: priprema, planiranje i praćenje softverskih projekata, kao i na kritičku ocenu
i analizu projekta; kritička analiza faktora od uticaja na održavanje ravnoteže između efikasnosti posla, saglasnosti
sa zakonom i profesionalne prakse u oblasti informatike; savremene aspekte u oblasti softverskog inženjerstva (modelovanje
i dizajn softverskih arhitektura; objektno-orijentisani razvoj softvera; softverske komponente i slično); teorijske i
praktične nastavne sadržaje za modeliranje i implementaciju složenih informacionih sistema.

Za izvođenje nastave koriste se klasične metode kao i savremene metode primenom računarske i komunikacione opreme. Na predavanjima,
za obradu nastavnih sadržaja, koristi se auditorna metoda uz korišćenje računarske opreme. Vežbe se realizuju u računarskim
učionicama na odgovarajućem softverskom okruženju.

Trajanje studija

Studije traju 1 godinu, a njihova ukupna vrednost je 60 ESPB.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama
specifikacije predmeta.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada. Završni (master) rad treba obavezno da sadrži: predmet teme rada;
pregled postojećeg stanja predmetne oblasti; cilj rada; dobijeni rezultati rada.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Na ovaj studijski program mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije iz oblasti računarskih nauka
i informacionih sistema sa ciljem nastavka obrazovanja u ovoj oblasti. Osnovna svrha ovog studijskog programa je školovanje
stručnjaka iz oblasti informatike sa akcentom na oblast informacionih tehnologija i softverskog inženjerstva. Pored toga,
svrha ovog programa je i priprema studenta za rad u nastavi iz oblasti informatike u osnovnim i srednjim školama.

Ova usmerenja su prepoznata kao neophodni kadrovski resursi za razvoj društva baziranog na znanju odnosno informacionog društva
koje je već značajno razvijeno u zemljama Evropske unije, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Japanu itd. Navedena
usmerenja pokrivaju deo koji se odnosi na softversku industriju, odnosno na razvoj i primenu softverskih sistema.

Srbija je počev od 2000. godine takođe izložena povećanoj potrebi za informatičkim kadrovima zbog povećanih investicija i
pojave stranih kompanija i standarda kako u oblasti informatike, tako i u drugim oblastima koje imaju potrebu za informatičkom
podrškom.

Ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • Osposobljavanje za uspešan kako individualni tako i timski rad
 • Razumevanje i kritička ocena informacionih zahteva softverskih sistema
 • Upoznavanje sa tehnikama modelovanja i dizajna softverskih arhitektura
 • Razvoj informacionih sistema
 • Obezbeđivanje teorijske osnove za razumevanje modernih servisa za upravljanje bazama podataka i njihovu integraciju u
  informacioni sistem
 • Primena formalnih metoda za testiranje softvera
 • Dizajniranje i implementacija distribuiranih sistema kao i njihova integracija
 • Pregled razvoja zasnovanog na komponentama u svim fazama razvoja softvera
 • Obrazovanje svestranih stručnjaka iz oblasti informatike, koji će biti u stanju da učestvuju u radu softverskih timova
  i da daju doprinos izučavanju informatičkih nauka, kao i da rešavaju nestandardne probleme koji se javljaju u informatičkoj
  praksi
 • Obrazovanje svestranih stručnjaka u oblasti informatike, koji će biti u stanju da rade kao predavači u osnovnim i srednjim
  školama

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Opšte i predmetno-specifične kompetencije su:

 • Upravljanje projektima u svim fazama razvoja softverskih sistema
 • Primena naučnih odnosno stručnih metoda u realizaciji projekata u oblasti informacionih tehnologija
 • Pridržavanje etičkih i društvenih normi u realizaciji projekata

Opis ishoda učenja

Ishodi učenja su:

 • Razvoj softverske podrške u raznim oblastima
 • Osposobljenost za naučno-istraživačku delatnost na univerzitetima i naučnim institutima i samostalan naučni rad
 • Razumevanje uticaja apstrahovanja, modelovanja, arhitekture i obrazaca na razvoj softverskog proizvoda
 • Praktična realizacija implementacije informacionih zahteva i kritička ocena uloge softverskih alata i metoda u inženjerstvu
 • Sposobnost da se diskutuje o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja informacionih sistema
 • Jasno razumevanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i njihovih karakteristika
 • Kritička ocena značaja testiranja softvera i procena potrebe i korisnosti formalnih metoda prilikom testiranja
 • Kritička ocena trenutne osnove za evoluciju softvera, korišćenje tehnike reinženjerstva za migraciju i apstrakciju softvera
 • Jasno razumevanje teorijske osnove razvoja zasnovanog na komponentama
 • Poznavanje najnovijih istraživačkih smerova i dostignuća u oblasti informacionih tehnologija
 • Sticanje niza teorijskih i praktičnih znanja za izvođenje nastave informatike uz poznavanje savremenih trendova u informatici
  i upotrebu savremenih informacionih tehnologija i opreme

Obavezni predmeti ukupno nose 37 ESPB (61,7%) zajedno sa master radom, a ostatak do 60 ESPB se dopunjava izbornim predmetima.
Izborni predmeti se proizvoljno biraju iz grupe od 10 predmeta. Iz te grupe je potrebno odabrati najmanje 23 ESPB (38,3%).
Na taj način se ukupan broj od 60 ESPB postiže kombinacijom obaveznih predmeta i izbornih predmeta na studijskom programu.

Svaki student mora imati najmanje 20 časova aktivne nastave nedeljno, od čega najmanje 10 časova predavanja.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Informacione tehnologije

*NAPOMENA: Neki predmeti se drže različito od spiska dole, i označeni su crvenim. U školskoj 2023/2024. neće biti održavana nastava iz predmeta IT706 Softversko inženjerstvo za kritične sisteme, IT701 Inženjerstvo zahteva. Nastava iz predmeta IT703 Poslovna inteligencija se prebacuje u letnji semestar.

Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
1 IT501 Metodi istraživanja 1 TM O 3 2 0 0 7
2 IT502 Master rad 2 NS O 0 0 20 0 30
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 3 2 20 0
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 5 37
 • Tip predmeta: TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni
 • Status predmeta: O-obavezni
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti
  od specifičnosti studijskog programa), SIR-studijski istraživački rad

Izborna nastava na studijskom programu

Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
1 IT701* Inženjerstvo zahteva 1 SA I 3 2 0 0 7
2 IT702 Privatnost, etika i društvena odgovornost 1 AO I 3 2 0 0 7
3 IT703* Poslovna inteligencija 1 2 NS I 2 3 0 0 7
4 IT704 Evolucija softvera 1 CA I 2 3 0 0 7
5 IT705 Napredne teme softverskog inženjerstva 1 NS I 2 3 0 0 7
6 IT706* Softversko inženjerstvo u kritičnim sistemima 1 SA I 2 3 0 0 7
7 IT707 Računarska grafika 2 1 SA I 2 3 0 0 7
8 IT708 Metodika programiranja 1 TM I 2 3 0 0 7
9 IT709 Metodika informatike 1 TM I 2 3 0 0 7
10 IT710 Istorija informatike 1 AO I 2 0 0 0 4

 

 • Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
 • Status predmeta: I-izborni
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski
  istraživački rad