Informacione tehnologije (4 godine, 240 ESPB)

Kurikulum
Nastava u 2021/22

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studijski program Informacione tehnologije predstavlja osnovne akademske studije iz oblasti informatike na Univerzitetu u
Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Po završetku studija stiče se zvanje prvog stepena diplomirani informatičar – informacione tehnologije.

Struktura studijskog programa

Uslov za sticanje zvanja diplomirani informatičar – informacione tehnologije je da student položi sve obavezne predmete predviđene
programom i sakupi ukupno 240 ESPB poena. Plan studijskog programa sastoji se iz obaveznih predmeta i skupa izbornih
predmeta.

Obaveznih predmeta ima 21 što je ukupno 146 ESPB bodova. Prva, druga i treća godina imaju po šest obaveznih predmeta, a četvrta
tri. Ovi predmeti predstavljaju u svetu opšte prihvaćene osnove potrebne za osnovno akademsko obrazovanje svakog informatičara.
Njima su obuhvaćene osnove programiranja (proceduralnog i objektno-orijentisanog), algoritama, baza podataka, operativnih
sistema, računarskih komunikacija, mreža, ali i neophodnih matematičkih aparata. Takođe, ovi predmeti obuhvataju teme
softverskog inženjerstva, kao i teorijske i praktične nastavne sadržaje za modeliranje i implementaciju složenih informacionih
sistema.

Znanje studenata se upotpunjuje ponudom izbornih predmeta. Studenti biraju odgovarajući broj od ponuđenih izbornih predmeta
shodno željama i potrebnom broju ESPB poena za uspešan završetak godine, odnosno studija. Izborni predmeti su skup više
specijalizovanih (prilagođenih uzrastu studenata, kao i cilju studijskog programa) opštih i informatičkih, matematičkih
i pedagoških predmeta i ima ih ukupno 34. Većina ovih izbornih predmeta su sadržajno nezavisni, tako da ne iziskuju posebne
uslove za upis, osim definisanih godina studija na kojima se oni nalaze u ponudi, kako bi se obezbedilo njihovo logičko
nadovezivanje na sadržaje usvojene u sklopu obaveznih predmeta.

Na predavanjima za obradu nastavnih sadržaja koristi se auditorna metoda, pretežno frontalno, uz korišćenje računarske opreme
i ostalih savremenih vizuelnih nastavnih sredstava, ali se koriste i pojedine grupne i individualne metode nastave. Shodno
savremenim trendovima akademskog obrazovanja informatičara, akcenat vežbi je na praktičnom radu studenata na računaru,
kao i na ostalim vidovima individualne i grupne nastave, kao što su projekti, seminarski radovi, domaći zadaci, referati
i drugo.

Trajanje studija

Trajanje studija je 4 godine, a njihova ukupna vrednost je 240 ESPB.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama
specifikacije predmeta.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Svrha studijskog programa za sticanje zvanja diplomirani informatičar – informacione tehnologije je:

 • opšte obrazovanje informatičara, sposobnih za praktičan rad na računarima u privredi u svim fazama i ulogama tokom razvoja
  softvera, sa razumevanjem odnosa razvoja softvera sa drugim aspektima poslovanja i teorijskom osnovom;
 • obrazovanje informatičara za učestvovanje na razvoju i primeni softverskih sistema, kao i za rad u primeni informacionih
  tehnologija u obrazovanju, bezbednosti, zdravstvu i drugim oblastima ljudskog rada;
 • priprema za dalje studije u oblasti informacionih tehnologija ili računarskih nauka (izborom odgovarajućih izbornih predmeta,
  student se već na osnovnim studijama može lagano specijalizovati ka opštijim poslovnim primenama ili ka fundamentalnijim
  oblastima informatike);
 • obrazovanje informatičara za sticanje savremenih, visokotehnoloških znanja koja se zahtevaju u informatičkoj industriji,
  za rešavanje praktičnih problema uz korišćenje naprednijih informatičkih tehnika;
 • priprema studenata za rad u nastavi iz oblasti informatike u osnovnim i srednjim školama – u ponudi su i izborni predmeti
  koji omogućavaju sticanje 36 ESPB iz grupe pedagoško-psiholoških predmeta;
 • priprema za dalje studije i sticanje predznanja potrebnih za naučno-istraživački rad i dalje usavršavanje u tom smeru
  na univerzitetima i u naučnim institutima.

Osnovna svrha ovog studijskog programa je školovanje stručnjaka iz oblasti informatike sa akcentom na oblast informacionih
tehnologija. Stručnjaci ovog kadra su prepoznati kao neophodan kadrovski resurs za razvoj društva baziranog na znanju,
odnosno informacionog društva koje je već značajno razvijeno u zemljama Evropske unije, Sjedinjenim Američkim Državama,
Australiji, Japanu itd.

Srbija je počev od 2000. godine takođe izložena povećanoj potrebi za informatičkim kadrovima zbog povećanih investicija i
pojave stranih kompanija i standarda kako u oblasti informatike, tako i u drugim oblastima koje imaju potrebu za informatičkom
podrškom.

Ciljevi studijskog programa za sticanje zvanja diplomirani informatičar – informacione tehnologije su:

 • upoznavanje sa osnovnim informatičkim principima, metodama i tehnikama  potrebnim za rešavanje problema pomoću računara,
  kao i za primenu računara u različitim oblastima ljudskog delovanja koristeći najnovije tehnologije i alate;
 • usvajanje osnovnih znanja, metoda i tehnika o programiranju i programskim jezicima, programskim paradigmama (strukturiranom,
  objektno-orijentisanom, funkcionalnom i logičkom programiranju), algoritmima, operativnim sistemima, bazama podataka
  i informacionim sistemima uz upotrebu najnovijih tehnologija i alata;
 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu
  primenu informatičkih principa i tehnika;
 • nadgradnja osnovnih informatičkih znanja naprednim principima i tehnikama u oblasti informacionih tehnologija;
 • priprema za uspešnu primenu informatičkih tehnika u praksi;
 • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti informatike
  – tj. za dalje studiranje na akademskim studijama;
 • razvoj visokog stepena apstraktnog, analitičkog i sintetičkog, logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva
  apstrakcije u informatičkom domenu;
 • razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema pomoću računara pravilnom upotrebom usvojenih informatičkih
  principa i tehnika;
 • usvajanje naprednijih znanja u oblasti informatike, uključujući oblasti softverskog inženjerstva, informacionih sistema,
  programskih jezika, veštačke inteligencije, metodike, pedagogije i teorijskih osnova informatike;
 • obrazovanje svestranih stručnjaka u oblasti informatike, koji će biti u stanju da učestvuju u radu softverskih timova,
  da rade kao predavači u osnovnim i srednjim školama i da daju doprinos izučavanju informatičkih nauka.

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Diplomirani informatičar koji završi ovaj studijski program steći će:

 • sposobnost za analizu i sintezu;
 • sposobnost za primenu znanja u praksi;
 • sposobnost za upotrebu najnovijih tehnologija i alata u praksi;
 • sposobnost donošenja odluka;
 • sposobnost učenja;
 • znanje drugog jezika;
 • uže-stručna znanja (informatika).

Pored gore navedenog, biće pripremljen i za:

 • samostalan i timski praktičan rad u razvoju softvera;
 • uspešno izvođenje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama;
 • započinjanje naučno-istraživačke delatnosti na univerzitetima i u naučnim institutima.

Opis ishoda učenja

Uspešan student će po sticanju zvanja diplomirani informatičar – informacione tehnologije imati:

 • osnovna znanja iz bazičnih oblasti matematike;
 • sposobnost logičkog mišljenja, formulacije pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan i formalizovani način;
 • sposobnost razumevanja i formulisanja problema i njegovog modeliranja da bi se omogućila njegova analiza i rešavanje;
 • programerske veštine u proceduralnoj, funkcionalnoj i objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja;
 • razumevanje svih faza u ciklusu razvoja softvera: zahtevi, analiza, dizajn (projektovanje), implementacija, testiranje
  i održavanje;
 • praktične veštine u korišćenju programskih okruženja, sistema za upravljanje relacionim bazama podataka i CASE alata;
 • razumevanje tekućih principa, tehnika i trendova u razvoju informatike;
 • znanje koncepata i teorijskih postavki informatičkih nauka;
 • znanje iz određenih srodnih oblasti matematičkih i društvenih nauka, što će mu omogućiti da samostalno primeni principe
  i tehnike informatike u praksi u rešavanju problema iz različitih domena.

Obaveznih predmeta ima ukupno 21. Obavezni predmeti nose 146 ESPB (60%). Prva, druga i treća godina imaju po šest obaveznih
predmeta, a četvrta tri.

Izbornim predmetima se popunjava ostatak bodova do najmanje 240 ESPB za četvorogodišnji program studija. Lista izbornih predmeta
sadrži 34 predmeta, pri čemu je za svaki izborni predmet definisan semestar ili semestri na kojem je dostupan. Tako se
na prvoj godini nudi 21 (po semestrima: 9/12) predmeta ukupne vrednosti 120 ESPB, na drugoj godini je na raspolaganju
24 predmeta (10/14) u vrednosti od 153 ESPB, na trećoj godini je u ponudi 31 predmeta (12/19) koji ukupno vrede 209 ESPB,
a na četvrtoj godini nudi se 34 predmeta (15/19) ukupne vrednosti 211 ESPB. Izborni predmeti su ili opšte-obrazovnog
karaktera, ili pak obuhvataju neke specifične informatičke sadržaje, koji upotpunjuju prvi nivo obrazovanja informatičara.

Na ovom programu, predviđeni oblici nastave su predavanja i vežbe. Kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni prilikom izbora
predmeta su:

 1. Zbir ESPB za svaku godinu osim završne mora da bude bar 60, dok na završnoj godini zbir može da bude i manji, ali da
  zbir ESPB poena ukupno na svim godinama bude bar 240 ukoliko student želi da stekne zvanje diplomirani informatičar
  – informacione tehnologije.
 2. Broj časova nastave mora da bude bar 20 nedeljno za svaki semestar.
 3. Broj časova predavanja mora da bude bar 10 nedeljno za svaki semestar.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Informacione tehnologije

 

Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 IT101 Uvod u programiranje 1 TM O 2 2 1 0 8
2 IT151 Analiza za informatičare 1 AO O 3 3 0 0 8
3 IT152 Diskretne strukture 1 1 AO O 3 2 0 0 7
4 IT102 Strukture podataka i algoritmi 1 2 TM O 2 1 2 0 7
5 IT103 Uvod u elektronsko poslovanje 2 AO O 2 0 2 0 6
6 IT153 Diskretne strukture 2 2 AO O 3 2 0 0 7
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 15 10 5 0
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 30 43
DRUGA GODINA
1 IT201 Objektno-orijentisano programiranje 1 3 TM O 2 2 2 0 8
2 IT202 Strukture podataka i algoritmi 2 3 TM O 3 0 2 0 7
3 IT203 Baze podataka 1 3 NS O 3 0 2 0 7
4 IT251 Automati i algoritmi 4 NS O 3 2 0 0 7
5 IT204 Baze podataka 2 4 NS O 2 1 2 0 7
6 IT205 Objektno-orijentisano programiranje 2 4 NS O 2 2 2 0 8
7 IT303 Modeliranje informacionih sistema 4 TM O 2 1 2 0 7
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 17 8 12 0
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 37 51
TREĆA GODINA
1 IT301 Operativi sistemi 1 5 TM O 2 1 2 0 7
2 IT302 Sistemsko programiranje 5 SA O 1 0 2 0 4
3 IT304 Softversko inženjerstvo 5 NS O 4 0 2 0 8
4 IT305 Razvoj informacionih sistema 5 NS O 3 0 2 0 7
5 IT306 Računarske mreže 6 NS O 2 0 2 0 6
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 12 1 10 0
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 23 32
ČETVRTA GODINA
1 IT401 Razvoj zasnovan na komponentama 7 SA O 2 0 3 0 7
2 IT451 Kombinatorika, verovatnoća i statistika 7 TM O 3 2 0 0 6
3 IT402 Arhitektura, dizajn i obrasci 8 NS O 3 0 2 0 7
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 8 2 5 0
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 15 20
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija: 105 146
 • Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
 • Status predmeta: O-obavezni
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti
  od specifičnosti studijskog programa)

Izborna nastava na studijskom programu

Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Izborna grupa predmeta za zimski semestar
1 IT601 Softverski praktikum 1 1,3,5,7 SA I 1 0 3 0 6
2 IT602 Veb programiranje 1,3,5,7 SA I 2 1 2 0 7
3 IT603 Seminarski rad A 1,3,5,7 SA I 1 0 2 0 5
4 IT604 Programske paradigme 3,5,7 NS I 2 1 2 0 7
5 IT605 NoSQL baze podataka 5,7 NS I 2 0 2 0 6
6 IT606 Analitička geometrija 1,3,5,7 TM I 3 1 0 0 6
7 IT607 Engleski jezik 1 1,3,5,7 AO I 3 0 0 0 4
8 IT608 Veštačka inteligencija 1 3,5,7 NS I 2 1 2 0 7
9 IT609 Seminarski rad C 1,3,5,7 SA I 1 0 2 0 5
10 IT610* Konstrukcija kompajlera 1 3,5,7 NS I 2 1 2 0 7
11 IT611 Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka 5,7 NS I 2 1 2 0 7
12 IT612 Formalni metodi u inženjerstvu 1,3,5,7 NS I 2 1 2 0 7
13 IT613 Razvoj mobilnih aplikacija 5,7 SA I 2 0 3 0 7
14 IT614* Uvod u kvalitet softvera 1,3,5,7 NS I 2 0 2 0 6
15 PMF01 Razvojna i pedagoška psihologija 1,3,5,7 AO I 3 1 0 0 6
Izborna grupa predmeta za letnji semestar
16 IT615 Softverski praktikum 2 2,4,6,8 SA I 1 0 3 0 6
17 IT616 Organizacija računara 2,4,6,8 SA I 2 0 2 0 6
18 IT617 Seminarski rad B 2,4,6,8 SA I 1 0 2 0 5
19 IT618* Računarska grafika 1 2,4,6,8 NS I 2 1 2 0 7
20 IT619 Seminarski rad D 2,4,6,8 SA I 1 0 2 0 5
21 IT620 Engleski jezik 2 2,4,6,8 AO I 3 0 0 0 4
22 IT621 Operativni sistemi 2 6,8 SA I 2 1 2 0 7
23 IT622 Socijalne mreže 2,4,6,8 SA I 2 1 1 0 6
24 IT623 Upravljanje softverskim projektima 2,4,6,8 SA I 2 0 2 0 6
25 IT624 Proces razvoja informacionih sistema 6,8 SA I 2 0 2 0 6
26 IT625 Testiranje softvera 4,6,8 SA I 2 0 2 0 6
27 IT626 Informatički projekat 6,8 SA I 5 0 4 0 10
28 IT627 Integracija sistema 6,8 SA I 2 1 2 0 7
29 IT628 Napredno veb programiranje 6,8 SA I 2 0 2 0 6
30 IT629 Napredno funkcionalno programiranje 4,6,8 NS I 2 0 2 0 6
31 IT630 Numeričke metode 2,4,6,8 TM I 2 1 2 0 7
32 IT631 Obrazovni softver 2,4,6,8 SA I 2 0 3 0 7
33 IT632 Školska praksa 2,4,6,8 SA I 0 0 6 0 6
34 PMF03 Pedagogija 2,4,6,8 AO I 4 0 0 0 6
 • Predmeti sa * se drže drugačije nego što piše u kurikulumu, obratiti pažnju na tabele niže koje pokazuju realno izvođenje nastave. Na primer Računarska grafika 1 se premešta u zimski semestar.

Držanje nastave u školskoj 2021/22, zimski semestar

I GODINA

Predmet

Šifra

Obavezan/ izborni

Nastavnik

Saradnik

Fond časova

Zimski

Letnji

1 Uvod u programiranje IT101 Obavezan Miloš Radovanović Davorka Radaković, Jela Babić 2+2+1
2 Analiza za informatičare IT151 Obavezan Dušanka Perišić Anika Njamcul 3+3+0
3 Diskretne strukture 1 IT152 Obavezan Dragan Mašulović Samir Zahirović 3+2+0
II GODINA
1

Objektno-orijentisano programiranje 1

IT201 Obavezan Aleksandra Klašnja-Milićević Mihailo Ilić, Aleksandar Tomčić 2+2+2
2 Strukture podataka i algoritmi 2 IT202 Obavezan Miloš Savić Jela Babić 3+0+2
3 Baze podataka 1 IT203 Obavezan Miloš Racković Miloš Racković, Nemanja Milošević 3+0+2
III GODINA
1 Operativni sistemi 1 IT301 Obavezan Zoran Budimac 2+1+2
2 Sistemsko programiranje IT302 Obavezan Vladimir Kurbalija Dušica Knežević, Smiljana Knežev 1+0+2
3 Softversko inženjerstvo IT304 Obavezan Zoran Budimac Nataša Sukur 4+0+2
4 Razvoj informacionih sistema IT305 Obavezan Danijela Boberić Krstićev Lidija Fodor 3+0+2
IV GODINA
1 Razvoj zasnovan na komponentama IT401 Obavezan Srđan Škrbić Milan Jović 2+0+3
2 Kombinatorika, verovatnoća i statistika IT451 Obavezan Mirjana Mikalački Bojana Pantić 3+2+0

 

Izborni predmeti

Predmet

Šifra

Obavezan/ izborni

Nastavnik

Saradnik

Fond časova

Zimski

Letnji

1 Softverski praktikum 1

IT601

Izborni Zoran Budimac, Doni Pracner, Dragan Mašulović Gordana Rakić, Smiljana Knežev, Aleksandar Tomčić, Nikola Trkulja 1+0+3
2 Veb programiranje

IT602

Izborni Vladimir Kurbalija Dušica Knežević 2+1+2
3 Seminarski rad A

IT603

Izborni Miloš Stojaković, Maja Pech, Mirjana Mikalački, Jovana Vidaković Jovana Vidaković 1+0+2
4 Programske paradigme

IT604

Izborni Mirjana Ivanović Mihailo Ilić 2+1+2
5 NoSQL baze podataka

IT605

Izborni Danijela Boberić Krstićev Lidija Fodor 2+0+2
6 Analitička geometrija

IT606

Izborni Dragan Mašulović Bojana Pantić 3+1+0
7 Engleski jezik 1

IT607

Izborni Ljiljana Knežević 3+0+0
8 Veštačka inteligencija 1

IT608

Izborni Miloš Radovanović Aleksandar Tomčić 2+1+2
9 Seminarski rad C

IT609

Izborni Dragan Mašulović, Miloš Stojaković, Mirjana Mikalački, Vladimir Kurbalija, Zoran Budimac Vladimir Kurbalija, Gordana Rakić 1+0+2
10 Konstrukcija kompajlera 1

IT610

Izborni NE NUDIMO OVE GODINE 2+1+2
11 Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

IT611

Izborni Jovana Vidaković Jovana Vidaković 2+1+2
12 Formalni metodi u inženjerstvu

IT612

Izborni Zoran Budimac Gordana, Rakić, Davorka Radaković, Nataša Sukur 2+1+2
13 Razvoj mobilnih aplikacija

IT613

Izborni Danijela Tešendić Danijela Tešendić 2+0+3
14 Uvod u kvalitet softvera

IT614

Izborni NE NUDIMO OVE GODINE 2+0+2
15 Računarska grafika

IT618

Izborni Marko Savić Nikola Trkulja 2+1+2
16 Razvojna i pedagoška psihologija

PMF01

Izborni Tamara Jovanović 3+1+0

Letnji semestar 2021/22

I GODINA
Predmet Šifra Obavezan/ izborni Nastavnik Saradnik Fond časova
Zimski Letnji
1 Strukture podataka i algoritmi 1 IT102 Obavezan Vladimir Kurbalija Davorka Radaković, Nataša Sukur, Aleksandar Tomčić 2+1+2
2 Uvod u elektronsko poslovanje IT103 Obavezan Aleksandra Klašnja Milićević Davorka Radaković, Jela Babić, Andreja Simić 2+0+2
3 Diskretne strukture 2 IT153 Obavezan Dragan Mašulović Samir Zahirović, Maksim Tomić 3+2+0
II GODINA
1 Automati i algoritmi IT251 Obavezan Mirjana Mikalački Vladimir Krsmanović 3+2+0
2 Baze podataka 2 IT204 Obavezan Miloš Racković, Jovana Vidaković Jovana Vidakovć, Žarko Nedeljković 2+1+2
3 Objektno-orijentisano programiranje 2 IT205 Obavezan Miloš Radovanović Dušica Knežević 2+2+2
4 Modeliranje informacionih sistema IT303 Obavezan Danijela Boberić Krstićev Lidija Fodor 2+1+2
III GODINA
1 Računarske mreže IT306 Obavezan Danijela Tešendić Nemanja Milošević 2+0+2
IV GODINA
1 Arhitekura, dizajn i obrasci IT402 Obavezan Zoran Budimac Gordana Rakić, Smiljana Knežev, Nataša Sukur, Jela Babić 3+0+2

 

Izborni predmeti
Predmet Šifra Obavezan/ izborni Nastavnik Saradnik Fond časova
Zimski Letnji
1 Softverski praktikum 2 IT615 Izborni Zoran Budimac, Vladimir Kurbalija, Doni Pracner, Gordana Rakić, Aleksandar Tomčić, Davorka Radaković, Smiljana Knežev, Andreja Simić 1+0+3
2 Organizacija računara IT616 Izborni Milan Vidaković Saša Pešić 2+0+2
3 Seminarski rad B IT617 Izborni Zoran Budimac, Miloš Racković,

Maja Pech, Miloš Stojaković, Miloš Radovanović, Vladimir Kurbalija, Miloš Savić

Gordana Rakić 1+0+2
5 Seminarski rad D IT619 Izborni Zoran Budimac, Vladimir Kurbalija, Doni Pracner, Miloš Racković, Miloš Stojaković, Srđan Škrbić Gordana Rakić 1+0+2
6 Engleski jezik 2 IT620 Izborni Ljiljana Knežević 3+0+0
7 Operativni sistemi 2 IT621 Izborni Doni Pracner Mihailo Ilić 2+1+2
7 Socijalne mreže IT622 Izborni Miloš Savić Dušica Knežević 2+1+1
8 Upravljanje softverskim projektima IT623 Izborni Mirjana Ivanović Mirjana Ivanović 2+0+2
9 Proces razvoja informacionih sistema IT624 Izborni Srđan Škrbić Milan Jović 2+0+2
10 Testiranje softvera IT625 Izborni Doni Pracner Doni Pracner 2+0+2
11 Informatički projekat IT626 Izborni Svi nastavnici Odseka za informatiku 5+0+4
11 Integracija sistema IT627 Izborni Doni Pracner Doni Pracner 2+1+2
12 Napredno veb programiranje IT628 Izborni Srđan Škrbić Milan Jović 2+0+2
13 Napredno funkcionalno programiranje IT629 Izborni Zoran Budimac Smiljana Knežev 2+0+2
14 Numeričke metode IT630 Izborni Đorđe Herceg Đorđe Herceg 2+1+2
15 Obrazovni softver IT631 Izborni Aleksandra Klašnja Milićević Aleksandra Klašnja Milićević 2+0+3
16 Školska praksa IT632 Izborni Dragan Mašulović 0+0+6
17 Pedagogija PMF03 Izborni Snežana Babić Kekez 4+0+0