Računarske nauke (2 godine, 120 ESPB, master studije)

Povratak na listu studijskih programa

Kurikulum

Vrsta studija

Studijski program Računarske nauke obuhvata master akademske studije iz oblasti računarskih nauka na Univerzitetu u Novom
Sadu, koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Po završetku studija stiče se zvanje drugog stepena master informatičar.

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program definiše 3 obavezna predmeta sa ukupno 21 ESPB. Takođe, obavezna je izrada i odbrana master rada koji
nosi 30 ESPB.

Izborna nastava na studijskom programu je podeljena u 28 izbornih predmeta iz kojih je potrebno odabrati dovoljan broj poena
da se dostigne 120 ESPB.

Sadržaji obaveznih predmeta odnose se na pripremu, planiranje i praćenje softverskih projekata, kao i na kritičku ocenu i
analizu projekta; kvalitativne i kvantitativne metode naučnog i stručnog istraživanja u oblasti računarskih nauka; kritičku
analizu faktora od uticaja na održavanje ravnoteže između efikasnosti posla, saglasnosti sa zakonom i profesionalne prakse
u oblasti računarskih nauka.

Izbornim predmetima znanje studenata se upotpunjuje savremenim i opšte prihvaćenim teorijama, metodama i praktičnim veštinama
potrebnim za njihov budući poziv iz analize algoritama, formalnih i programskih jezika, inteligentnih sistema, kao i
iz složenijih, neophodnih matematičkih teorija i metoda. Izborni predmeti takođe obuhvataju savremene aspekte u oblasti
softverskog inženjerstva (modelovanje i dizajn softverskih arhitektura; objektno-orijentisani razvoj softvera; softverske
komponente i slično).

Za izvođenje nastave koriste se klasične metode, kao i savremene metode primenom računarske i komunikacione opreme. Na predavanjima,
za obradu nastavnih sadržaja, koristi se auditorna metoda uz korišćenje računarske opreme. Vežbe se realizuju u računarskim
učionicama na odgovarajućem softverskom okruženju.

Trajanje studija

Trajanje studija je 2 godine, ukupna vrednost studija je 120 ESPB.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama
specifikacije predmeta.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada. Završni (master) rad treba obavezno da sadrži: predmet teme
rada; pregled postojećeg stanja predmetne oblasti; cilj rada; dobijene rezultate rada.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Na ovaj studijski program mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studija iz oblasti računarskih nauka
i informatike sa ciljem nastavka obrazovanja u ovoj oblasti. Osnovna svrha ovog studijskog programa je školovanje stručnjaka
iz oblasti informatike, sa akcentom na usmerenje ka računarskim naukama. Ovaj studijski program pokriva oblasti računarskih
nauka, softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija koje su prepoznate kao kadrovski neophodne za razvoj društva
baziranog na znanju, odnosno informacionog društva, koje je već značajno razvijeno u zemljama Evropske unije. Navedeni
studijski program pokriva deo koji se odnosi na softversku industriju, odnosno na razvoj i primenu softverskih sistema.

Ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • Osposobljavanje za uspešan kako individualni tako i timski rad
 • Razumevanje i kritička ocena informacionih zahteva softverskih sistema
 • Upoznavanje sa tehnikama upravljanja softverskim projektima
 • Razvoj inteligentnih sistema
 • Obezbeđivanje osnove za teorijsko razumevanje modernih metoda za pretraživanje, obradu i analizu podataka različitih
  vrsta, kao i primenu metoda u praksi
 • Razumevanje i primena algoritama računarske grafike
 • Dizajniranje i implementacija distribuiranih sistema
 • Projektovanje i kreiranje kompajlera za programske jezike
 • Razumevanje matematičkih osnova računarskih nauka
 • Obrazovanje svestranih stručnjaka iz oblasti informatike, koji će biti u stanju da učestvuju u radu softverskih timova
  i da daju doprinos izučavanju računarskih nauka, kao i da rešavaju nestandardne probleme koji se javljaju u informatičkoj
  praksi

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Master informatičar koji završi ovaj studijski program steći će kompetencije za:

 • Upravljanje projektima u svim fazama razvoja softverskih sistema
 • Primena naučnih odnosno stručnih metoda u realizaciji projekata u oblasti računarskih nauka i informatike
 • Pridržavanje etičkih i društvenih normi u realizaciji projekata
 • Uže-stručna znanja iz oblasti računarskih nauka

Opis ishoda učenja

Uspešan student će po završetku studija biti osposobljen za:

 • Razvija softversku podršku u širokom spektru primena, uključujući i određene oblasti matematike
 • Naučno-istraživačku delatnost na univerzitetima i naučnim institutima i samostalan naučni rad
 • Razumevanje i korišćenje naprednih struktura podataka i algoritama
 • Razumevanje tehnika modelovanja i renderovanja u računarskoj grafici
 • Razumevanje naprednih koncepata funkcionalnih programskih jezika i prednosti hibridnih programskih jezika
 • Razumevanje tehnika konstrukcije kompajlera i njihovu primenu u prevođenju tekstualnih podataka iz jednog u drugi oblik
 • Kreativan i uspešan rad, kako individualno, tako i za rad u interdisciplinarnom timu, na izvršavanju složenih softverskih
  projekata
 • Poznavanje tehnika i modela distribuiranog programiranja sa fokusom na skalabirne platforme i moderna okruženja za distribuiranu
  obradu velikih i kompleksnih skupova podataka
 • Razumevanje teorije poslovne inteligencije, koncepata i tehnika koje su neophodne za rešavanje realnih poslovnih problema
 • Savladavanje principa i funkcionisanja tehnika mašinskog učenja, kao i njihove implementacije i primene na problemima
  iz realnog sveta
 • Poznavanje modernih algoritama, tehnika i modela za prikupljanje, indeksiranje i pretraživanje informacija
 • Poznavanje naprednih koncepata operativnih sistema
 • Kritičku ocenu trenutne podele kritičnih sistema uključujući i međunarodne standarde i korišćenje formalnih metoda u
  životnom ciklusu kritičnih sistema
 • Razumevanje matematičkih teorijskih osnova računarskih nauka, i njihovu primenu u informatičkoj praksi
 • Poznavanje najnovijih istraživačkih smerova i dostignuća u oblasti računarskih nauka

Kurikulum studijskog programa sadrži tri obavezna predmeta sa ukupno 21 ESPB, navedena u tabeli niže. Obavezna je izrada
i odbrana master rada koji nosi 30 ESPB. Obavezni predmeti zajedno sa master radom nose 51 ESPB (42.5%).

Ostatak do 120 ESPB studenti dopunjavaju izbornim predmetima, datim u drugoj tabeli. Lista izbornih predmeta sadrži njih
28, pri čemu je za svaki izborni predmet definisan semestar od kog je dostupan. Izborni predmeti su podeljeni na predmete
koji se održavaju u zimskom semestru (15 predmeta, sa ukupno 94 ESPB) i predmete koji se održavaju u letnjem semestru
(13 predmeta, sa ukupno 78 ESPB). Student je u mogućnosti da bira predmete iz zimskog semestra na različitim godinama
u zavisnosti od semestra od kojih su predmeti dostupni. Izborni predmeti obuhvataju specifične (uglavnom stručno-aplikativne
i naučno-stručne) informatičke sadržaje, koji upotpunjuju drugi nivo obrazovanja informatičara.

Na ovom programu, predviđeni oblici nastave su predavanja, vežbe i praktične vežbe kao drugi oblik nastave. Svaki student
mora imati najmanje 20 časova aktivne nastave nedeljno, od čega najmanje 10 časova predavanja i vežbi.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Računarske nauke

*NAPOMENA: Neki predmeti se drže različito od spiska dole, i označeni su crvenim. U školskoj 2023/2024. neće biti održavana nastava iz predmeta CS717 Softversko inženjerstvo za kritične sisteme, CS703 Napredno funkcionalno programiranje, C755 Teorija modela u računarskim naukama. Nastava iz predmeta CS716 Analiza kompleksnih mreža se prebacuje u zimski semestar; CS713 Poslovna inteligencija se prebacuje u letnji semestar.

  Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
            P V DON SIR    
PRVA GODINA                      
1 CS451 Teorija grafova 1 AO O 3 1 0 1 0 6
2 CSIG1m Izborna grupa 1 1   I 5 5 5 0 0 17
3 CS491 Metode istraživanja 1 TM O 3 1 1 1 0 7
4 CSIG2m Izborna grupa 2 2   I 5 5 5 0 0 30
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 16 12 11 2 0  
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 41         60
                       
DRUGA GODINA                      
1 CS501 Razvoj poslovnih sistema 3 SA O 2 1 2 1 0 8
2 CSIG3m Izborna grupa 3 3   I 5 5 5 0 0 22
3 CS502 Master rad 4 NS O 0 0 0 20 0 30
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi): 7 6 7 21 0  
Ukupno časova aktivne nastave i bodovi na godini: 41         60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija: 82         120
 • Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
 • Status predmeta: O-obavezni, I-izborni
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti
  od specifičnosti studijskog programa), SIR-studijski istraživački rad

Izborna nastava na studijskom programu

  Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
            P V DON SIR  
Izborna grupa 1                    
1 CS701 Strukture podataka i algoritmi 3 1 TM I 2 2 1 0 8
2 CS702 Računarska grafika 1 SA I 2 1 2 0 8
3 CS704 Seminarski rad C 1 SA I 1 0 2 0 4
4 CS706 Razvoj mobilnih aplikacija 1 SA I 2 0 2 0 6
5 CS713* Poslovna inteligencija 1 2
NS I 2 0 2 0 6
6 CS717* Softversko inženjerstvo za kritične sisteme 1 NS I 1 2 0 0 4
7 CS751 Kombinatorne strukture u informatici 1 AO I 2 2 0 0 6
8 CS752 Kombinatorni algoritmi 1 AO I 2 2 0 0 6
9 CS791 Privatnost, etika i društvena odgovornost 1 TM I 2 1 1 0 6
Izborna grupa 2                    
10 CS703* Napredno funkcionalno programiranje 2 NS I 2 0 2 0 6
11 CS709 Analiza velikih podataka 2 SA I 2 0 2 0 6
12 CS710 Seminarski rad D 2 SA I 1 0 2 0 4
13 CS711 Upravljanje softverskim projektima 2 SA I 2 0 2 0 6
14 CS712 Distribuirano programiranje 2 NS I 2 0 2 0 6
15 CS714 Mašinsko učenje 2 NS I 2 1 2 0 8
16 CS715 Pretraživanje informacija 2 NS I 2 2 0 0 6
17 CS716* Analiza kompleksnih mreža 2 1 NS I 2 1 2 0 8
18 CS718 Operativni sistemi 2 2 NS I 2 1 2 0 6
19 CS754 Diferencijalne jednačine 2 AO I 2 0 2 0 6
20 CS756 Geometrijski algoritmi 2 AO I 2 2 0 0 6
21 CS757 Napredne numeričke metode i optimizacija 2 NS I 2 0 2 0 6
22 CS758 Napredne teme u kombinatorici 2 AO I 2 2 0 0 6
Izborna grupa 3                    
23 MDS20 Uvod u procesiranje slike 3 SA I 2 2 0 0 6
24 CS705 Konstrukcija kompajlera 3 NS I 2 1 2 0 8
25 CS707 Baze prostornih podataka 3 SA I 2 0 2 0 6
26 CS708 Računarstvo visokih performansi 3 SA I 2 0 2 0 6
27 CS753 Neprekidna i multivarijantna verovatnoća i statistika 3 TM I 2 2 0 0 6
28 CS755* Teorija modela u računarskim naukama 3 AO I 2 2 0 0 6
 • Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
 • Status predmeta: I-izborni
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski
  istraživački rad