Informatika (3 godine, 180 ESPB, doktorske studije) 2014

Ovo je stari plan i program, podaci su ostavljeni za arhivske svrhe. Ako niste sigurni da Vam trebaju podaci sa ove stranice, savetujemo da gledate najnovije planove i programe.

Kurikulum

Naziv i ciljevi studijskog programa

Naziv studijskog programa je Doktorske studije Informatike (3 godine, 180 ESPB).

Studijski program Informatika predstavlja doktorske studije iz oblasti računarskih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, a
koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Po završetku se stiče zvanje trećeg stepena doktor nauka – računarske nauke.

Struktura studijskog programa

Pravo upisa na doktorske studije imaju kandidati koji su na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama ostvarili
najmanje 300 ESPB. Studijski program je podeljen u tri godine tokom kojih student polaže 8 predmeta, pohađa 4 seminara
i piše doktorsku disertaciju. Svaki predmet na studijskom programu nosi po 7 ESPB bodova, seminari namenjeni usmeravanju
kandidata ka samostalnom istraživačkom radu nose po 16 ESPB bodova, dok izrada doktorske disertacije nosi 60 ESPB bodova.

U skladu sa strateškom orijentacijom ove obrazovne institucije da omogući aktivan razvoj naučnog podmlatka, doktorske studije
su koncipirane po principu slobodnog izbora svih predmeta. Studentu se nakon upisa dodeljuje savetnik (tutor). Savetnik
i student na osnovu sklonosti kandidata koncipiraju stručne i naučne specifičnosti u realizaciji kurikuluma.

Završni rad

Doktorska disertacija je samostalni naučni rad studenta i njenoj izradi je posvećena treća godina studija. Da bi pristupio
izradi doktorske disertacije, student doktorskih studija mora tokom studija prikupiti najmanje 180 ESPB bodova i mora
imati jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI liste. Da bi pristupio usmenoj odbrani doktorske disertacije, student
doktorskih studija pored zahteva iz prethodnog stava mora imati i bar jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI
liste koji se odnosi na istraživanja iz doktorske disertacije.

Nakon uspešne usmene odbrane doktorske disertacije student stiče zvanje doktor nauka – računarske nauke
.

Trajanje studija

Njihovo trajanje je 3 godine (6 semestara), ukupna vrednost studija je 180 ESPB bodova (60 ESPB bodova po godini).

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama
specifikacije predmeta.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Svrha studijskog programa Informatika je obrazovanje kadrova osposobljenih za samostalna istraživanja u oblasti računarskih
nauka, kao i kritičku procenu istraživanja iz te i srodnih oblasti. Uspešni studenti ovog programa će biti okosnica za
formiranje naučnog podmlatka na univerzitetima, naučnim institutima, kao i drugim institucijama i privrednim subjektima
u kojima realizacija istraživačkih i razvojnih projekata podrazumeva modeliranje problema uz korišćenje savremenih dostignuća
iz oblasti računarskih nauka. Time se pospešuje razvoj nauke, kao i osvajanje novih informacionih tehnologija koje doprinose
opštem razvoju društva, a u skladu sa jasnom orijentacijom Republike Srbije ka strukturi informatičkog društva.

Cilj studijskog programa je sticanje detaljnog razumevanja i temeljnog poznavanja najsavremenijih trendova u oblasti računarskih
nauka, kao i upoznavanje sa strukturom naučno-istraživačkog procesa, i veštinama koje su neophodne za uspešnu pripremu,
objavljivanje i prezentaciju rezultata naučno-istraživačkog rada prema svetskim standardima u računarskim naukama. Tako
će se student-doktorant osposobiti za samostalan naučni rad ali i za izvođenje nastave na univerzitetima i višim i visokim
školama. Studijski program usmerava studenta ka savremenim saznanjima u oblasti teorijskog računarstva, ka kombinatornim,
verovatnosnim, algebarskim i matematičkim modelima računskih procesa, ali i ka savremenim trendovima i dostignućima u
raznim oblastima softverskog inženjerstva, kvaliteta softvera, razvoja savremenih složenih informacionih sistema.

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija:

 • samostalno  rešavaju praktične i teorijske probleme iz oblasti računarstva;
 • samostalno planiraju, organizuju i ostvaruju naučna istraživanja iz oblasti računarstva;
 • mogu da se uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata; mogu da razumeju i koriste najsavremenija znanja u oblasti
  računarskih nauka i prate njen razvoj;
 • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno; poštuju principe etičkog kodeksa dobre naučne prakse; komuniciraju na profesionalnom
  nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata putem saopštenja na naučnim konferencijama ili putem objavljivanja
  radova u naučnim časopisima;
 • i da doprinose razvoju računarskih nauka i nauke uopšte. Ovo podrazumeva kako naučno-istraživačku delatnost na univerzitetima
  i naučnim institutima, tako i učestvovanje u realizaciji razvojnih i drugih projekata u privrednim subjektima, pošto
  se očekuje da je fleksibilnost mišljenja i adaptibilnost na nove situacije i sposobnost primene teorijskih znanja
  glavna odlika studenata koji završe ovaj studijski program.

Gornji navodi se operacionalizuju zahtevom da student doktorskih studija mora imati bar jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu
sa SCI liste koji se odnosi na istraživanja iz doktorske disertacije u trenutku javne odbrane disertacije. Spremnost
međunarodne naučne zajednice da prihvati i objavi rezultate istraživanja predstavlja adekvatan dokaz kompetentnosti studenta
doktorskih studija, i njegove sposobnosti da se samostalno bavi naučnim radom. Ovaj stav iskazan je i u aktima Akreditacione
komisije, kao i u aktima Stručne komisije za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Novom Sadu.

Na studijskom programu postoje dva oblika aktivne nastave: predavanja i studijski istraživački rad. Svaki od prva četiri
semestra ima sličan raspored aktivne nastave, u zimskim semestrima su to 23 časa, a u letnjim 22 časa, od čega je 8 časova
predviđeno za predavanja u zimskim semestrima, a 7 za predavanja u letnjim, dok je 15 časova u svima predviđeno za studijski
istraživački rad, koji je organizovan kroz seminare. Vidimo, dakle, da je u prva četiri semestra, 33% časova aktivne
nastave predviđeno za predavanja. Na poslednjoj godini doktorskih studija aktivnu nastavu čini samo studijski istraživački
rad, koji je u funkciji izrade doktorske disertacije.

Studijski program je podeljen u tri godine tokom kojih student polaže 8 predmeta, pohađa 4 seminara i piše doktorsku disertaciju.
U svakom od prva četiri semestra student sluša po dva predmeta i pohađa jedan seminar, dok je treća godina studija (peti
i šesti semestar) posvećena izradi doktorske disertacije.

Prilikom upisa na doktorske studije, svaki student dobija savetnika koji do izbora mentora pomaže studentu pri odabiru predmeta
i artikulaciji njegovih naučnih afiniteta.

Izborni predmeti se biraju sa spiska predmeta koji je naveden u studijskom programu, a mogu se birati u onom semestru u kome
je planirana nastava za taj predmet.

Seminar predstavlja tematski uže orijentisan, specijalozovan oblik nastave koji se izvodi po dogovoru sa studentima, a u
direktnoj je funkciji izrade doktorske disertacije. Sve katedre na početku školske godine objavljuju spisak doktorskih
seminara koje će organizovati u toj školskoj godini, a koji zaviti od aktuelnih istraživanja koja se na katedri provode.
Ispit se polaže odbranom seminarskog rada ili drugim oblikom aktivnosti koji se može priznati kao ekvivalentan (npr.
saopštenje na konferenciji).

Doktorska disertacija je samostalni naučni rad studenta i njenoj izradi je posvećena treća godina studija. Da bi pristupio
izradi doktorske disertacije, student doktorskih studija mora tokom studija prikupiti najmanje 180 ESPB poena i mora
imati jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI liste. Da bi pristupio usmenoj odbrani doktorske disertacije, student
doktorskih studija pored zahteva iz prethodnog stava mora imati i bar jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI
liste koji se odnosi na istraživanja iz doktorske disertacije.

Broj ESPB bodova koji odgovara izbornim predmetima i seminarima je 120, odnosno, 100% od ukupnog broja bodova koje student
treba da realizuje u prve dve godine studija.

Izborni predmeti imaju pre svega obrazovnu funkciju. Oni nose 49 od 180 ESPB poena (27.22%). S druge strane, seminari propraćeni
raznim oblicima rada (ispiti, istraživački rad, učešće na domaćim i međunarodnim skupovima kao oblik rada ekvivalentan
seminaru) predstavljaju osnovu za samostalni istraživački rad studenta. Kroz seminare se student doktorskih studija upućuje
u istraživački rad koji vodi izradi doktorske disertacije. Zbir poena koji je dodeljen seminarima i izradi doktorske
disertacije je 64 ESPB + 60 ESPB = 124 ESPB, što čini 68.89% od ukupnog broja ESPB studijskog programa. Dakle, najmanje
polovina ESPB bodova predviđena za realizaciju doktorskih studija odnosi se na  doktorsku disertaciju i predmete
koji su u vezi sa temom doktorske disertacije.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
za studijski program Informatika

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova (Pr+SIR) ESPB
PRVA GODINA
1 ID012 Metodi istraživanja I 3+0 7
2 Izborni predmet I I 3+0 7
3 ID211 Seminar I I 2+15 16
4 Izborni predmet II II 3+0 7
5 Izborni predmet III II 3+0 7
6 ID212 Seminar II II 1+15 16
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 15 + 30 = 45
DRUGA GODINA
7 Izborni predmet IV III 3+0 7
8 Izborni predmet V III 3+0 7
9 ID213 Seminar III III 2+15 16
10 Izborni predmet VI IV 3+0 7
11 Izborni predmet VII IV 3+0 7
12 ID214 Seminar IV IV 1+15 16
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 15 + 30 = 40
TREĆA GODINA
13 ID311 Izrada doktorske disertacije V, VI 0+40 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 0 + 40 = 40
Ukupno časova aktivne nastave na studijskom programu: Ukupno časova aktivne nastave na studijskom programu: 130
Ukupno ESPB na studijskom programu: 180
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti
  od specifičnosti studijskog programa), SIR-studijski istraživački rad

Izborna nastava na studijskom programu

R.b Šifra predmeta Naziv predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
R.b Izborni predmeti P SIR Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
1 ID011 Modeliranje sistema I 3 0 7 Racković A. Miloš, Budimac D. Zoran,  Škrbić M. Srđan
2 ID012 Metodi istraživanja I 3 0 7 Budimac D. Zoran
3 ID013 Razvoj sistema I 3 0 7 Ivanović K. Mirjana, Škrbić M. Srđan
4 ID014 Napredne teme softverskog inženjerstva I 3 0 7 Budimac D. Zoran
5 ID015 Kvalitet softvera I 3 0 7 Budimac D. Zoran, Ivanović K. Mirjana
6 ID016 Agenti i multiagentski sistemi I 3 0 7 Ivanović K. Mirjana, Budimac D. Zoran, Miloš M. Radovanović
7 ID017 Mašinsko učenje I 3 0 7 Miloš M. Radovanović, Vladimir M. Kurbalija
8 ID018 Digitalne arhive I 3 0 7 Dimić Surla B. Bojana,Boberić Krstićev N. Danijela, Tešendić D.  Danijela
9 ID019 Paralelno programiranje I 3 0 7 Škrbić M. Srđan
10 ID021 Diskretna matematika I 3 0 7 Stojaković Z. Miloš, Mašulović M. Dragan
11 ID023 Teorija algoritama I 3 0 7 Stojaković Z. Miloš, Dolinka V. Igor
12 ID024 Homogene strukture 1 I 3 0 7 Mašulović M. Dragan, Dolinka V. Igor
13 ID025 Homogene strukture 2 I 3 0 7 Mašulović M. Dragan, Dolinka V. Igor
14 ID101 Evolucija softvera I 3 0 7 Budimac D. Zoran, Miloš M. Radovanović
15 ID102 Validacija i testiranje softvera I 3 0 7 Budimac D. Zoran, Ivanović K. Mirjana
16 ID103 Razvoj zasnovan na komponentama I 3 0 7 Racković A. Miloš,  Škrbić M. Srđan
17 ID104 Softversko inženjerstvo u kritičnim sistemima I 3 0 7 Budimac D. Zoran
18 ID105 Baze podataka I 3 0 7 Racković A. Miloš
19 ID107 Programske paradigme I 3 0 7 Ivanović K. Mirjana, Vladimir M. Kurbalija
20 ID108 Elektronsko poslovanje i modeliranje I 3 0 7 Miloš M. Radovanović, Ivanović K. Mirjana
21 ID109 Veštačka inteligencija I 3 0 7 Racković A. Miloš, Miloš M. Radovanović, Vladimir M. Kurbalija
22 ID110 Bezbednost u rač.unarskim mrežama I 3 0 7 Tešendić D.  Danijela, Surla I. Dušan
23 ID111 Kombinatorne i pozicione igre I 3 0 7 Stojaković Z. Miloš, Mašulović M. Dragan
24 ID112 Geometrijski algoritmi I 3 0 7 Stojaković Z. Miloš, Mašulović M. Dragan
25 ID113 Diskretne verovatnosne strukture I 3 0 7 Stojaković Z. Miloš, Mašulović M. Dragan
26 ID115 Operaciona istraživanja I 3 0 7 Rapajić Đ. Sanja
27 ID122 Fazi sistemi I 3 0 7 Štajner-Papuga V. Ivana
 • Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
 • Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski
  istraživački rad